Privatnost i sigurnost!

Privatnost i sigurnost!

Opšti uslovi korištenja platforme


 

OSVRT

T medIT d.o.o. Sarajevo je vlasnik web stranica www.doktorkadmitreba.com; www.doktorkadmitreba.ba; kao i smartphone aplikacija pod nazivom “Doktor kad mi treba” , a sve zajedno funkcionišu preko softvera, koji omogućava online konsultacije. T medIT d.o.o. Sarajevo se ne bavi prakticiranjem medicine ili drugih licenciranih profesija, niti ima tendenciju da zamijeni odnos ljekar-pacijent regulisan državnim zakonima.

 

 

Termini “mi”, “nas” i “naš” na web stranici i u “opštim uslovima upotrebe” odnose se na T medIT d.o.o. Sarajevo.  Posjećujući naše web stranice, Vi postajete dio naše “Usluge” i u potpunosti prihvatate naše odredbe i uslove upotrebe („Opšti uslovi  upotrebe usluga“, „Uslovi“). Ovi Opšti uslovi upotrebe Usluga primjenjuju se na sve korisnike gore spomenutih web stranica i Smartphone aplikacija.

 

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opšte uslove upotrebe Usluga prije pristupanja našim web stranicama ili upotrebe istih. Pristupajući ili koristeći bilo koji dio internetskih stranica, u potpunosti se saglasni za sve obaveze obaveze koje proističu iz ovih Opštih uslova upotrebe Usluga. Ako niste saglasni sa svim ovim odredbama i uslovima sadržanima u ovom ugovoru, tada ne smijete pristupati ovim web stranicama niti koristiti bilo koje usluge na istima. Ako se ovi Opšti uslovi upotrebe Usluga smatraju ponudom, prihvat se isključivo ograničava na prihvat ovih Opštih uslova upotrebe Usluga.

 

 

Bilo koji novi sadržaji ili alati koji se dodaju već postojećim web stranicama također su podložni primjei ovih istih Opštih uslova upotrebe Usluga. Možete pogledati najnoviju verziju ovih Opštih uslova upotrebe Usluge u bilo koje doba na ovim stranicama. Pridržavamo pravo ažurirati, promijeniti ili zamijeniti bilo koji dio ovih Opštih uslova upotrebe Usluga objavljujući ažuriranja i/ili promjene na našim web stranicama. Vaša je odgovornost provjeriti s vremena na vrijeme ima li promjena na ovim stranicama. Vaše kontinuirano upotreba ili pristupanje ovim web stranicama nakon objave bilo kojih promjena predstavlja prihvat tih promjena.

 

 

 

 

1. DIO – OPŠTI USLOVI  UPOTREBE WEB STRANICA KOMPANIJE T-medIT D.O.O. SARAJEVO

Svojim pristankom na Opšte uslov upotrebe Usluga, Vi izjavljujete da ste punoljetni prema propisima države gdje imate prebivalište. Maloljetne osobe ne mogu koristiti usluge web stranica T medIT d.o.o. Sarajevo, izuzev uz nadzor odraslih osoba. Maloljetne osobe ne mogu otvoriti profil na web stranicama T medIT d.o.o. Sarajevo. Punoljetne osobe mogu zatražiti savjet ili konsultacije za maloljetnu osobu od strane naših zdravstvenih profesionalaca.

Ne smijete koristiti naše proizvode za bilo kakve nezakonite ili neovlaštene svrhe niti Vi smijete, prilikom upotrebe naših Usluga, prekršiti bilo koje zakone iz jurisdikcije kojoj pripadate (uključujući, između ostaloga, propise o autorskim pravima). Kršenje ili povreda bilo kojih odredbi iz ovih Uslova dovodi do trenutačnog prestanka našeg pružanja Usluga.

 

 

2. DIO – OPŠTE ODREDBE I USLOVI

Mi pridržavamo pravo u bilo koje doba odbiti pružiti uslugu bilo kome iz bilo kojeg zamislivog razloga. Vi razumijete da se Vaš sadržaj (izuzev podataka o Vašoj kreditnoj kartici) može prenositi bez enkripcije i da može uključivati (a) prijenos putem različitih mreža; i (b) promjene kako bi bio adekvatan i prilagodio se tehničkim zahtjevima spajanja na naše mreže ili uređaje. Podaci o Vašoj kreditnoj kartici su uvijek enkriptirani tijekom prijenosa preko mreža. Strogo je zabranjeno reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, niti iskorištavati bilo koji dio naših Usluga, koristiti naše Usluge niti im pristupati kao niti pristupati bilo kojem kontaktu na našim web stranicama putem kojih se usluge pružaju, a da za to nemate izričiti pisani pristanak kojeg dajemo mi. Naslovi odlomaka koji se koriste u ovom Ugovoru služe samo radi lakšeg snalaženja i sami po sebi ne ograničavaju ove Uslove niti na drugi način na njih utiču.

 

 

3. DIO – TAČNOST  INFORMACIJA

Mi ni u kom slučaju ne odgovaramo za tačnost informacija dostupnih  na našim web stranicama i smartphone aplikacijama. Materijal na ovim web stranicama pruža se samo kao opća informacija i na njega se ne treba oslanjati niti ga koristiti kao jedinu osnovu za donošenje odluka bez da se pri tome konsultuje primarne izvore informacija. Bilo kakvo oslanjanje na materijal sadržan na ovim web stranicama isključivo je pitanje Vašeg ličnog preuzimanja rizika.

Mi pridržavamo pravo izmijeniti sadržaja ovih web stranica u bilo koje doba, ali nismo u obvezi ažurirati bilo koju informaciju sadržanu na našim web stranicama. Vi ste saglasni da je Vaša odgovornost pratiti promjene na našim web stranicama.

 

 

4. DIO – PROMJENE USLUGA I/ILI CIJENA

Cijene za naše usluge podložne su promjenama, bez ikakve prethodne obavijesti o istome. Mi pridržavamo pravo u bilo koje doba promijeniti ili prestati pružati Usluge (ili bilo koji dio ili sadržaj istih) bez prethodne obavijesti o tome u bilo koje doba. Mi ne odgovaramo Vama niti bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve promjene, izmjene cijena, obustavu ili prestanak pružanja Usluga.

Trenutne cijene usluga, koje se naplaćuju u lokalnoj valuti, su sljedeće:

 

 

 

 

Chat i Video poziv: 20,00 eDoc kredita/20 € (PDV uključen u cijenu)

Drugo mišljenje:     139,00 eDoc kredita/139 € (PDV uključen u cijenu)

 

 

 

 

Pretplate:

Mjesečna pretplata:       60 eDoc kredita/60 €; uključeno 10 chat/video poziva

Polugodišnja pretplata: 150 eDoc kredita/150 € ; uključeno 10 chat/video poziva mjesečno, u toku 6 mjeseci

 

 

 

 

 

5. DIO – USLUGE

Svi opisi proizvoda i usluga ili cijene za proizvode i usluge podložni su promjenama u bilo koje doba bez prethodne obavijesti, prema našoj internoj potrebi. Mi pridržavamo pravo prestati nuditi bilo koji proizvod ili uslugu u bilo koje doba. Bilo koja ponuda bilo kojeg proizvoda ili usluge koju pronađete na ovim web stranicama je ništavna, ako je to negdje zabranjeno.

Mi ne jamčimo da će kvaliteta bilo kojih proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala kojeg ste kupili ili pribavili ispuniti Vaša očekivanja, niti da će bilo koje greške u pružanju Usluge biti ispravljene.

 

 

Doktor kad mi treba NE POSTAVLJA MEDICINSKE DIJAGNOZE, NE ODREĐUJE TERAPIJE NITI IZDAJE RECEPTE. SVI PODACI KOJI SE PRUŽAJU NA "Doktor kad mi treba" WEB STRANICAMA I/ILI SMARTPHONE APLIKACIJI ILI VEZANO ZA BILO KOJE OBLIKE KOMUNIKACIJE KOJE PODRŽAVA "Doktor kad mi treba", UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, KOMUNIKACIJU IZMEĐU "Doktor kad mi treba" MEDICINSKIH PROFESIONALACA I POTROŠAČA IMA ZA SVRHU POSLUŽITI ISKLJUČIVO KAO OPĆENITA INFORMACIJA, TE NITI NA KOJI NAČIN NEMA NAMJERU USPOSTAVITI ODNOS LJEKAR – PACIJENT KAKO JE TO DEFINISANO VAŽEĆOM ZAKONSKOM LEGISLATIVOM U BOSNI I HERCEGOVINI. "Doktor kad mi treba" NIJE ZAMJENA ZA PROFESIONALNU MEDICINSKU DIJAGNOZU ILI TERAPIJU. OSLANJANJE NA BILO KOJE INFORMACIJE KOJE PRUŽA "Doktor kad mi treba" ILI BILO KOJI MEDICINSKI PROFESIONALCI "Doktor kad mi treba" ZNAČI DA TIME VI PREUZIMATE ISKLJUČIVI RIZIK OSLANJANJA NA ISTO.

 

 

 

 

6. DIO – ALTERNATIVNI ALATI

Možemo Vam pružiti pristup alatima trećih strana nad kojima mi nemamo niti nadzor niti bilo kakvu kontrolu niti unosimo podatke u iste. Vi potvrđujete i saglasni ste da mi pružamo pristup takvim alatima „u viđenom stanju“ i „prema dostupnosti“ bez ikakvih garancija, obavezujućih izjava ili uslova bilo koje vrste i bez bilo kakvog podržavanja istih s naše strane.

Mi nemamo nikakvu odgovornost bilo koje vrste koja se može javiti iz ili biti vezana za Vaše upotreba alternativnih alata trećih strana.

Bilo koje Vaše upotreba alternativnih alata ponuđenih putem ovih web stranica je isključivo na Vaš vlastiti rizik i prema Vašoj diskrecijskoj ocjeni, te trebate osigurati da ste upoznati sa uslovima i da odobravate upotreba uslova pod kojima alate pružaju treće strane pružatelji usluga.

U budućnosti, mi također možemo ponuditi nove usluge i/ili sadržaje putem ovih web stranica (uključujući lansiranje novih alata i ponuda). Na takve nove sadržaje i/ili usluge također se primjenjuju ovi Opšti uslovi upotrebe Usluga.

 

 

7. DIO – POVEZNICE (LINKOVI) TREĆIH STRANA

Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni na našim web stranicama na našim web adresama mogu uključivati materijale trećih strana. Poveznice (linkovi) trećih strana na ovim web stranicama mogu Vas usmjeriti na web stranice trećih strana, a koje nisu povezane s nama. Mi ne odgovaramo za istraživanje ili ocjenjivanje sadržaja ili točnosti, te mi ne jamčimo i nećemo snositi nikakvu odgovornost za bilo koje materijale trećih strana ili web stranice trećih strana, kao niti za bilo koje druge materijale, proizvode ili usluge trećih strana. Mi ne odgovaramo za bilo koje gubitke ili štete vezane za kupnju ili upotreba robe, usluga, izvora, sadržaja ili bilo koje druge transakcije provedene vezano za web stranice trećih strana. Molimo pažljivo pregledajte pravila i prakse treće strane, te budite sigurni da ih razumijete prije nego li se uključite u bilo kakve transakcije. Pritužbe, zahtjevi, bojazni ili pitanja u pogledu proizvoda treće strane trebaju biti upućene relevantnoj trećoj strani.

 

 

8. DIO – SVE VRSTE KOMENTARA I DOPISA KORISNIKA 

Ako, na naš zahtjev, Vi pošaljete određene specifične dopise ili nam, bez našeg traženja, šaljete kreativne ideje, savjete, prijedloge, planove ili druge materijale, bilo online, putem e-maila, redovnom poštom ili na koji drugi način (zajednički obuhvaćeno terminom: ‘komentari’), Vi ste saglasni da mi možemo, u bilo koje doba, bez ikakvih ograničenja, uređivati, kopirati, objaviti, distribuirati, prevesti ili na drugi način koristiti na bilo kojem mediju, bilo koje komentare koje nam proslijedite. Mi nismo u bilo kojoj obavezi (1) čuvati bilo koje komentare u povjerenju; (2) isplatiti naknadu za bilo koje komentare; ili (3) odgovoriti na bilo koje komentare. Mi možemo, ali nismo u obavezi to učiniti, nadzirati, uređivati ili ukloniti sadržaj koji prema svojoj diskrecijskoj ocjeni utvrdimo kao nezakonit, uvredljiv, prijeteći, klevetnički, pogrdan, ili na drugi način uvredljiv ili da povređuje prava intelektualnog vlasništva bilo koje strane ili ove Opšte uslove upotrebe Usluga.

Vi potvrđujete da Vaši komentari neće povrijediti bilo koja prava bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, prava žiga, pravila zaštite privatnosti, prava identiteta ili druga osobna prava, ili prava intelektualnog vlasništva. Nadalje potvrđujete da Vaši komentari neće sadržavati klevetničke ili na drugi način nezakonite, pogrdne ili opscene materijale, ili pak sadržavati bilo kakve računalne viruse ili drugi maliciozan softver (malware) koji bi mogao na bilo koji način utjecati na funkcioniranje Usluga ili na bilo koje povezane web stranice. Ne smijete koristiti lažne e-mail adrese, pretvarati se da ste netko drugi ili na drugi način dovoditi u zabunu nas ili treće strane oko pitanja izvora bilo kojih komentara. Vi ste isključivo odgovorni za bilo koje komentare koje Vi date i za njihovu točnost. Mi nismo odgovorni i ne preuzimamo nikakvu građansku odgovornost za bilo koje komentare koje objavite Vi ili bilo koja treća strana.

 

 

9. DIO – LIČNE INFORMACIJE

Za Vaše predavanje ličnih  informacija putem naših web stranice vrijede naša Pravila o zaštiti privatnosti. Kako biste pogledali naša Pravila o zaštiti privatnosti, javite nam se na [email protected]

 

 

10. DIO – GREŠKE, NETAČNOSTI I PROPUSTI

Povremeno se na našoj web stranici mogu pojaviti greške u opisu usluge, njihove cijene, i promocije. Mi pridržavamo pravo ispraviti bilo koje greške, netočnosti ili propuste, te promijeniti ili ažurirati informacije ili otkazati narudžbe ako su bilo koje informacije u okviru Usluge ili na bilo kojoj povezanoj web stranici netočne u bilo koje doba bez prethodne obavijesti (uključujući vrijeme nakon što ste već ispostavili svoju narudžbu).

Mi ne preuzimamo nikakvu obavezu ažurirati, ispraviti ili pojasniti informacije u okviru Usluge ili  na bilo kojoj relevantnoj web stranici, uključujući, između ostalog, informacije o cijenama, izuzev onih koje se traže sukladno važećem zakonu. Niti jedan datum ažuriranja ili osvježavanja naveden unutar Usluge ili na bilo kojim relevantnim web stranicama, samim tim navođenjem ne ukazuje na to da su sve informacije unutar usluge ili na bilo kojim relevantnim web stranicama bile modificirane ili ažurirane.

 

 

11. DIO – ZABRANJENO UPOTREBA

Pored ostalih zabrana koje su navedene u Opštim uslovima upotrebe Usluga, također ne smijete koristiti web stranice ili njihov sadržaj: (a) za bilo koje nezakonite svrhe; (b) da biste nagovarali druge na počinjenje ili sudjelovanje u bilo kakvim nezakonitim radnjama; (c) da biste povrijedili bilo koje međunarodne, regionalne ili državne propise, pravila, zakone ili pravilnike; (d) da biste povrijedili ili oštetili naša prava intelektualnog vlasništva ili prava intelektualnog vlasništva drugih; (e) da biste uznemiravali, zlorabili, vrijeđali, oštetili, oklevetali, uvrijedili, omalovažili, zastrašili ili vršili diskriminaciju po osnovi spola, spolne orijentacije, vjerske pripadnosti, porijekla, rase, dobi, nacionalnosti ili invaliditeta; (f) da biste prenijeli lažne podatke ili podatke koji dovode u zabludu; (g) da biste prenijeli podatke (upload) ili prenosili viruse ili maliciozne kodove koji će ili mogu biti korišteni na način koji će utjecati na funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo kojih povezanih web stranica, drugih web stranica ili Interneta; (h) da biste prikupljali ili pratili osobne informacije drugih osoba; (i) da biste slali neželjenu elektroničku poštu kao spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, ili scrape; (j) za bilo koje opscene ili nemoralne svrhe; ili (k) da biste ometali ili zaobišli sigurnosne elemente Usluge ili bilo kojih povezanih web stranica, drugih web stranica ili Interneta. Mi pridržavamo pravo okončati Vaše upotreba Usluge ili bilo kojih povezanih web stranica radi kršenja bilo kojih zabranjenih oblika upotrebe.

Ne koristite naše stranice ili Sadržaj ili Usluge da biste postavili dijagnozu ili odredili terapiju kod medicinskog slučaja. Ne koristite Doktor kad mi treba ili Sadržaj ili Usluge za potencijalan ili stvaran slučaj medicinske hitnosti.

 

 

Dozvoljena su samo informativna pitanja koja se postavljaju u edukativne svrhe.

Nije dozvoljeno postavljanje pitanja o osobnom zdravlju – nije Vam dozvoljeno iznositi činjenice koje odaju dojam da su pitanja specifična za pojedinog pacijenta.

Pitanja mogu opisati općenitu situaciju, primjer, bolest ili simptome, ali pitanje ne smije sadržavati dostatne činjenice tako da je jasno da ne opisuje stvarnog, individualiziranog pacijenta.

Kod pristupanja našem  sadržaju i Uslugama, uključujući privatne razgovore s Medicinskim stručnjacima, trebate biti svjesni sljedećeg:

• Ne smiju se postavljati zahtjevi za propisivanjem recepata, postavljanjem dijagnoza ili određivanjem terapije

 

 

12. DIO – ODRICANJE OD JAMSTAVA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Mi ne jamčimo, ne dajemo obavezujuće izjave niti garantujemo da će Vaše upotreba naše usluge biti neprekinuta, pravovremena, sigurna ili bez grešaka.

Mi ne jamčimo da će rezultati koji se mogu dobiti slijedom upotrebe usluge biti tačni ili pouzdani. Vi ste suglasni da Vam mi možemo povremeno ukidati usluge kroz neodređeno razdoblje ili otkazati uslugu u bilo koje doba, bez davanja prethodne obavijesti o tome.

Vi ste izričito saglasni da Vaše upotreba ili nemogućnost upotrebe usluge pada isključivo na Vaš rizik. Usluga i svi proizvodi i usluge koje su Vam isporučene putem usluge su (izuzev ako mi izrijekom to izjavimo) pružene ‘u viđenom stanju’ i ‘prema dostupnosti’ za Vaše upotreba, bez postojanja bilo kakvih izjava, jamstava ili uslova bilo koje vrste, bilo izričitih ili implicitnih, uključujući sva prešutna jamstva ili uslove o pogodnosti za prodaju, kvalitetu izrade, odgovaranje određenoj svrsi, trajnost, vlasnički naslov i nepostojanje povrede.

Ni u kojem slučaju, direktori, službenici, zaposlenici, povezana društva, agenti, izvođači, stažisti, dobavljači, pružatelji usluga ili primatelji  T medIT d.o.o Sarajevo  neće odgovarati za bilo koju povredu, gubitak, potraživanje ili bilo koje izravne, neizravne, slučajne, kaznene (punitivne), posebne ili posljedične štete bilo koje vrste, uključujući, između ostalog, gubitak profita, gubitak prihoda, gubitak ušteđevine, gubitak podataka, troškove zamjene, ili bilo kakve slične štete, neovisno o tome proizlaze li iz ugovora, delikta (uključujući nepažnju), objektivne odgovornosti ili nastale na drugi način, a koja se javi zbog Vašeg upotrebe bilo koje usluge ili bilo kojih proizvoda koje ste stekli koristeći uslugu, kao i od bilo kojeg drugog potraživanja vezanog na bilo koji način za Vaše upotreba usluge ili bilo kojeg proizvoda, uključujući, između ostalog, bilo koje greške ili propuste u bilo kojem sadržaju ili bilo koji gubitak ili štetu bilo koje vrste koje su nastale kao rezultat upotrebe usluge ili bilo kojeg sadržaja (ili proizvoda) koji je objavljen, prenesen ili na drugi način učinjen dostupnim putem usluge, čak i ako ste obaviješteni o mogućnosti navedenoga. Zato što neke države ili jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, u takvim državama ili jurisdikcijama naša će odgovornost biti ograničena u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj pravom.

 

 

13. DIO – NAKNADA ŠTETE

Saglasni ste i pristajete nadoknaditi štetu, ne smatrati odgovornim T medIT d.o.o. Sarajevo i naše društvo osnivača, podružnice, povezana društva, partnere, službenike, direktore, agente, izvođače, stjecatelje licencije, pružatelje usluga, podizvođače, dobavljače, stažiste i zaposlenike, u slučaju bilo kakvih potraživanja ili zahtjeva koji budu istaknuti, uključujući u to i razumne odvjetničke troškove, koje je izazvala treća strana zbog ili koji se jave kao rezultat Vaše povrede ovih Opštih uslova upotrebe Usluga ili dokumenata sadržanih u Uslovima u obliku pozivanja na iste, ili Vaše povrede bilo kojeg zakona ili prava treće strane.

 

 

14. DIO – OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača "Službeni glasnik BiH", (br. 25/2006 i 88/2015) obavještavamo potrošače/korisnike usluge Doktor kad mi treba da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom. Prigovor možete predati elektronski e-mailom na [email protected] ili poštom na adresu Jukićeva 83, 71000 Sarajevo. Na prigovore ćemo odgovoriti unutar 10 radnih dana. U slučaju potrebe za sudom nadležan je Opštinski sud u Sarajevu.

 

 

15. DIO – RASKID

Obaveze i odgovornosti ugovornih strana koje su nastale prije datuma prestanka važenja nastavljaju važiti i nakon prestanka važenja ovog ugovora radi svih mogućih svrha. Ovi Opšti uslovi upotrebe Usluga su na snazi osim ako i sve dok ih ne raskinete bilo Vi ili ih raskinemo mi. Vi možete raskinuti ove Opšte uslove upotrebe Usluga u bilo koje doba šaljući nam obavijest da više ne želite koristiti naše Usluge ili samim prestankom upotrebe naših web stranica.

Ako prema našoj ocjeni Vi ne uspijete, ili mi sumnjamo da niste uspjeli, poštivati bilo koju odredbu ili stavku iz ovih Opštih uslova upotrebe Usluga, mi također možemo raskinuti ovaj ugovor u bilo koje doba bez prethodne obavijesti.  

 

 

16. DIO – CJELOVITI UGOVOR

Ovi Opšti uslovi pružanja Usluga i bilo koja poslovna politika ili operativna pravila koja mi postavimo na ovim web stranicama ili vezano za Usluge, predstavlja cjelokupan ugovor i sporazum između Vas i nas, te su važeći za Vaše upotreba naše Usluge, imaju prednost primjene pred bilo kojim prethodnim ili sada postojećim ugovorima, bilo kojim oblicima komunikacije i prijedlozima, bilo pisanim bilo usmenim, koji se odvijaju između Vas i nas. Bilo koje nejasnoće u tumačenju ovih Opštih uslova upotrebe Usluga i bilo kojih poslovnih politika ili operativnih pravila koje smo mi objavili na ovim web stranicama ili vezano za Usluge, predstavlja cjelovit ugovor i dogovor između Vas i nas i isti je mjerodavan za Vaše upotreba Usluga, ima prednost primjene pred bilo kojim ranijim ili sada postojećim ugovorima, oblicima komunikacije i prijedlozima, bilo usmenim ili pisanim, nastalih između Vas i nas (uključujući, između ostalog, bilo koje ranije verzije ovih Opštih uslova upotrebe Usluga). Bilo koje nejasnoće kod tumačenja ovih Opštih uslova upotrebe Usluga neće se tumačiti na štetu ugovorne strane koja ih je sastavila.

 

 

 

 

17. DIO – PROMJENE OPŠTIH USLOVA PRUŽANJA USLUGA

Uvijek možete pogledati zadnju verziju Opštih uslova pružanja Usluga u bilo koje doba na ovim web stranicama. Mi pridržavamo pravo ažurirati, izmijeniti ili zamijeniti bilo koji dio ovih Opštih uslova pružanja Usluga objavljujući ažuriranja i promjene na našim web stranicama. Vaša je odgovornost povremeno provjeriti na našim web stranicama ima li kakvih promjena. Vaše neprekinuto upotreba naših web stranica ili pristupanje istima ili traženje Usluga nakon objave bilo kakvih promjena ovih Opštih uslova pružanja usluga predstavlja Vaš prihvat tih promjena.

 

 

18. DIO – KONTAKT INFORMACIJE

Pitanja koja imate o Opštim uslovima pružanja Usluga možete nam poslati na adresu: [email protected]

 

Ažurirano: 15.07.2022.

 

doktorkadmitreba

Preuzmite naše aplikacije

Za bolje iskustvo, preuzmite naše aplikacije.

Za bržu i lakšu upotrebu naše platforme, preuzmite aplikacije.