Privatnost i sigurnost!

Privatnost i sigurnost!

opšti uslovi korištenja platforme


OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA NA WEB STRANICAMA KOMPANIJE SMART BUSINESS SOLUTIONS D.O.O. SARAJEVO


OSVRT
Smart Business Solutions d.o.o. Sarajevo je vlasnik web stranica www.doktorkadmitreba.com; www.doktorkadmitreba.ba; www.myedoktor.com, kao i smartphone aplikacija pod nazivom “Doktor kad mi treba” i “myeDoktor” , a sve zajedno funkcionišu preko softvera, koji omogućava online konsultacije. Smart Business Solutions d.o.o. Sarajevo se ne bavi praktikovanjem medicine ili drugih licenciranih profesija, niti ima tendenciju da zameni odnos lekar-pacijent regulisan državnim zakonima.

Termini “mi”, “nas” i “naš” na web stranici i u “opštim uslovima upotrebe” odnose se na Smart Business Solutions d.o.o. Sarajevo.  Posećujući naše web stranice, Vi postajete deo naše “Usluge” i u potpunosti prihvatate naše odredbe i uslove upotrebe („Opšti uslovi  upotrebe usluga“, „Uslovi“). Ovi Opšti uslovi upotrebe Usluga primenjuju se na sve korisnike gore pomenutih web stranica i Smartphone aplikacija.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opšte uslove upotrebe Usluga pre pristupanja našim web stranicama ili upotrebe istih. Pristupajući ili koristeći bilo koji deo internetskih stranica, u potpunosti ste saglasni sa svim obavezama koje proističu iz ovih Opštih uslova upotrebe Usluga. Ako niste saglasni sa svim ovim odredbama i uslovima sadržanima u ovom ugovoru, tada ne smete pristupati ovim web stranicama niti koristiti bilo koje usluge na istima. Ako se ovi Opšti uslovi upotrebe Usluga smatraju ponudom, prihvatanje se isključivo ograničava na prihvatanje ovih Opštih uslova upotrebe Usluga.

Bilo koji novi sadržaji ili alati koji se dodaju već postojećim web stranicama takođe su podložni primeni ovih istih Opštih uslova upotrebe Usluga. Možete da pogledate najnoviju verziju ovih Opštih uslova upotrebe Usluge u bilo koje doba na ovim stranicama. Zadržavamo pravo da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Opštih uslova upotrebe Usluga objavljujući ažuriranja i/ili promene na našim web stranicama. Vaša je odgovornost proveriti s vremena na vrieme ima li promena na ovim stranicama. Vaša kontinuirana upotreba ili pristupanje ovim web stranicama nakon objave bilo kojih promena predstavlja prihvatanje tih promena.


1.    DEO – OPŠTI USLOVI  UPOTREBE WEB STRANICA KOMPANIJE SMART BUSINESS SOLUTIONS D.O.O. SARAJEVO
Svojim pristankom na Opšte uslov upotrebe Usluga, Vi izjavljujete da ste punoletni prema propisima države gde imate prebivalište. Maloletne osobe ne mogu da koriste usluge web stranica Smart Business Solutions d.o.o. Sarajevo, izuzev uz nadzor odraslih osoba. Maloletne osobe ne mogu da otvore profil na web stranicama Smart Business Solutions d.o.o. Sarajevo. Punoletne osobe mogu da zatraže savet ili konsultacije za maloletnu osobu od strane naših zdravstvenih profesionalaca.
Ne smete koristiti naše proizvode za bilo kakve nezakonite ili neovlaštene svrhe niti Vi smete, prilikom upotrebe naših Usluga, prekršiti bilo koje zakone iz jurisdikcije kojoj pripadate (uključujući, između ostalog, propise o autorskim pravima). Kršenje ili povreda bilo kojih odredbi iz ovih Uslova dovodi do trenutnog prestanka našeg pružanja Usluga.

2.    DEO – OPŠTE ODREDBE I USLOVI
Mi zadržavamo pravo da u bilo koje doba odbijemo da pružimo uslugu bilo kome iz bilo kojeg zamislivog razloga. Vi razumete da se Vaš sadržaj (izuzev podataka o Vašoj kreditnoj kartici) može prenositi bez enkripcije i da može uključivati (a) prenos putem različitih mreža; i (b) promene kako bi bio adekvatan i prilagodio se tehničkim zahtevima spajanja na naše mreže ili uređaje. Podaci o Vašoj kreditnoj kartici su uvek enkriptirani tokom prenosa preko mreža. Strogo je zabranjeno reprodukovati, duplirati (umonožavati), kopirati, prodavati, niti iskorištavati bilo koji deo naših Usluga, koristiti naše Usluge niti im pristupati kao niti pristupati bilo kojem kontaktu na našim web stranicama putem kojih se usluge pružaju, a da za to nemate izričiti pisani pristanak kojeg dajemo mi. Naslovi odlomaka koji se koriste u ovom Ugovoru služe samo radi lakšeg snalaženja i sami po sebi ne ograničavaju ove Uslove niti na drugi način na njih utiču.

3.    DEO – TAČNOST  INFORMACIJA
Mi ni u kom slučaju ne odgovaramo za tačnost informacija dostupnih  na našim web stranicama i smartphone aplikacijama. Materijal na ovim web stranicama pruža se samo kao opšta informacija i na njega se ne treba oslanjati, niti ga koristiti kao jedinu osnovu za donošenje odluka, bez da se pri tome konsultuje primarni izvor informacija. Bilo kakvo oslanjanje na materijal sadržan na ovim web stranicama isključivo je pitanje Vašeg ličnog preuzimanja rizika.
Mi zadržavamo pravo da izmene sadržaja ovih web stranica u bilo koje doba, ali nismo u obavezi ažuriramo bilo koju informaciju sadržanu na našim web stranicama. Vi ste saglasni da je Vaša odgovornost da pratite promene na našim web stranicama.

4.    DEO – PROMENE USLUGA I/ILI CENA
Cene za naše usluge podložne su promenama, bez ikakve prethodne obavesti o istom. Mi pridržavamo (zadržavamo)pravo da u bilo koje doba promenimo ili prestanemo pružati Usluge (ili bilo koji deo ili sadržaj istih) bez prethodne obavesti o tome u bilo koje doba. Mi ne odgovaramo Vama, niti bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve promene, izmene cijena, obustavu ili prestanak pružanja Usluga.
Trenutne cene usluga su sledeće:


Chat i Video poziv    20,00        e Doc kredita (PDV uključen u cenu)
Drugo mišljenje    139,00      e Doc kredita (PDV uključen u cenu)

5.    DEO – USLUGE
Svi opisi proizvoda i usluga ili cene za proizvode i usluge podložni su promenama u bilo koje doba bez prethodnog obaveštenja, prema našoj internoj potrebi. Mi pridržavamo(zadržavamo) pravo da prestanemo da nudimo bilo koji proizvod ili uslugu u bilo koje doba. Bilo koja ponuda bilo kojeg proizvoda ili usluge koju pronađete na ovim web stranicama je ništavna, ako je to negde zabranjeno.
Mi ne jamčimo da će kvalitet bilo kojih proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala kojeg ste kupili ili pribavili ispuniti Vaša očekivanja, niti da će bilo koje greške u pružanju Usluge biti ispravljene.

Doktor kad mi treba NE POSTAVLJA MEDICINSKE DIJAGNOZE, NE ODREĐUJE TERAPIJE, NITI IZDAJE RECEPTE BILO KAKVE VRSTE. SVI PODACI KOJI SE PRUŽAJU NA Doktor kad mi treba WEB STRANICAMA I/ILI SMARTPHONE APLIKACIJI ILI VEZANO ZA BILO KOJE OBLIKE KOMUNIKACIJE KOJE PODRŽAVA Doktor kad mi treba, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, KOMUNIKACIJU IZMEĐU Doktor kad mi treba MEDICINSKIH STRUČNJAKA I POTROŠAČA IMA ZA SVRHU DA POSLUŽI ISKLJUČIVO KAO OPŠTA INFORMACIJA, TE NA BILO KOJI NAČIN NEMA NAMERU DA USPOSTAVI ODNOS LEKAR – PACIJENT KAKO JE TO DEFINISANO VAŽEĆOM ZAKONSKOM LEGISLATIVOM U SRBIJI. Doktor kad mi treba NIJE ZAMENA ZA PROFESIONALNU MEDICINSKU DIJAGNOZU ILI TERAPIJU. OSLANJANJE NA BILO KOJE INFORMACIJE KOJE PRUŽA Doktor kad mi treba ILI BILO KOJI MEDICINSKI STRUČNJACI Doktor kad mi treba ZNAČI DA TIME VI PREUZIMATE ISKLJUČIVI RIZIK OSLANJANJA NA ISTO.


6.    DEO – ALTERNATIVNI ALATI
Možemo da Vam pružimo pristup alatima trećih strana nad kojima mi nemamo niti nadzor niti bilo kakvu kontrolu, niti unosimo podatke u iste. Vi potvrđujete i saglasni ste da mi pružamo pristup takvim alatima „u viđenom stanju“ i „prema dostupnosti“ bez ikakvih garancija, obavezujućih izjava ili uslova bilo koje vrste i bez bilo kakvog podržavanja istih s naše strane.
Mi nemamo nikakvu odgovornost bilo koje vrste koja se može javiti iz ili biti vezana za Vaše upotreba alternativnih alata trećih strana.
Bilo koja Vaša upotreba alternativnih alata ponuđenih putem ovih web stranica je isključivo na Vaš vlastiti rizik i prema Vašoj diskretnoj oceni, te je potrebno da  osigurate da ste upoznati sa uslovima i da odobravate upotrebu uslova pod kojima alate pružaju treće strane pružatelji usluga.
U budućnosti, mi takođe možemo da ponudimo nove usluge i/ili sadržaje putem ovih web stranica (uključujući lansiranje novih alata i ponuda). Na takve nove sadržaje i/ili usluge takođe se primenjuju ovi Opšti uslovi upotrebe Usluga.

7.    DEO – POVEZNICE (LINKOVI) TREĆIH STRANA
Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni na našim web stranicama na našim web adresama mogu uključivati materijale trećih strana. Poveznice (linkovi) trećih strana na ovim web stranicama mogu da Vas usmere na web stranice trećih strana, a koje nisu povezane s nama. Mi ne odgovaramo za istraživanje ili ocenjivanje sadržaja ili tačnosti, te mi ne jamčimo i nećemo snositi nikakvu odgovornost za bilo koje materijale trećih strana ili web stranice trećih strana, kao ni za bilo koje druge materijale, proizvode ili usluge trećih strana. Mi ne odgovaramo za bilo koje gubitke ili štete vezane za kupovinu ili upotrebu robe, usluga, izvora, sadržaja ili bilo koje druge transakcije izvršene vezano za web stranice trećih strana. Molimo da pažljivo pregledate pravila i prakse treće strane, i da budete sigurni da ih razumete pre nego li se uključite u bilo kakve transakcije. Pritužbe, zahtevi, bojazni ili pitanja u pogledu proizvoda treće strane treba da budu upućene relevantnoj trećoj strani.

8.    DEO – SVE VRSTE KOMENTARA I DOPISA KORISNIKA
Ako nam, na naš zahtev, Vi pošaljete određene specifične dopise ili nam, bez našeg traženja, šaljete kreativne ideje, savete, predloge, planove ili druge materijale, bilo online, putem e-maila, redovnom poštom ili na koji drugi način (zajednički obuhvaćeno terminom: ‘komentari’), Vi ste saglasni da mi možemo, u bilo koje doba, bez ikakvih ograničenja, uređivati, kopirati, objaviti, distribuirati, prevesti ili na drugi način koristiti na bilo kojem mediju, bilo koje komentare koje nam prosledite. Mi nismo u bilo kakvoj obavezi (1) čuvati bilo koje komentare u poverenju; (2) isplatiti naknadu za bilo koje komentare; ili (3) odgovoriti na bilo koje komentare. Mi možemo, ali nismo u obavezi to učiniti, nadzirati, uređivati ili ukloniti sadržaj koji prema svojoj diskrecijskoj oceni utvrdimo kao nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički, pogrdan, ili na drugi način uvredljiv ili da povređuje prava intelektualnog vlasništva bilo koje strane ili ove Opšte uslove upotrebe Usluga.
Vi potvrđujete da Vaši komentari neće povrediti bilo koja prava bilo koje treće strane, uključujući autorska prava, prava žiga, pravila zaštite privatnosti, prava identiteta ili druga lična prava, ili prava intelektualnog vlasništva. Nadalje potvrđujete da Vaši komentari neće sadržavati klevetičke ili na drugi način nezakonite, pogrdne ili opscene materijale, ili pak sadržavati bilo kakve računarske viruse ili drugi maliciozan softver (malware) koji bi mogao na bilo koji način uticati na funkcionisanje Usluga ili na bilo koje povezane web stranice. Ne smete koristiti lažne e-mail adrese, pretvarati se da ste netko drugi ili na drugi način dovoditi u zabunu nas ili treće strane oko pitanja izvora bilo kojih komentara. Vi ste isključivo odgovorni za bilo koje komentare koje Vi date i za njihovu tačnost. Mi nismo odgovorni i ne preuzimamo nikakvu građansku odgovornost za bilo koje komentare koje objavite Vi ili bilo koja treća strana.

9.    DEO – LIČNE INFORMACIJE
Za Vaše predavanje ličnih  informacija putem naših web stranice vrede naša Pravila o zaštiti privatnosti. Kako biste pogledali naša Pravila o zaštiti privatnosti, kliknite OVDJE (EU GDPR)

10.    DEO – GREŠKE, NETAČNOSTI I PROPUSTI
Povremeno se na našoj web stranici mogu pojaviti greške u opisu usluge, njihove cene, i promocije. Mi zadržavamo pravo da ispravimo bilo koje greške, netačnosti ili propuste, te da promenimo ili ažuriramo informacije ili otkažemo narudžbe, ako su bilo koje informacije u okviru Usluge ili na bilo kojoj povezanoj web stranici netačne u bilo koje doba bez prethodnog obaveštavanja (uključujući vreme nakon što ste već ispostavili svoju narudžbu).
Mi ne preuzimamo nikakvu obavezu ažuriranja, ispravljanja ili pojašnjavanja informacije u okviru Usluge ili  na bilo kojoj relevantnoj web stranici, uključujući, između ostalog, informacije o cenama, izuzev onih koje se traže saglasno važećem zakonu. Niti jedan datum ažuriranja ili osvežavanja naveden unutar Usluge ili na bilo kojim relevantnim web stranicama, samim tim navođenjem ne ukazuje na to da su sve informacije unutar usluge ili na bilo kojim relevantnim web stranicama bile modifikovane ili ažurirane.

11.    DEO – ZABRANJENO UPOTREBA
Pored ostalih zabrana koje su navedene u Opštim uslovima upotrebe Usluga, takođe ne smete koristiti web stranice ili njihov sadržaj: (a) za bilo koje nezakonite svrhe; (b) da biste nagovarali druge na počinjenje ili sujelovanje u bilo kakvim nezakonitim radnjama; (c) da biste povredili bilo koje međunarodne, regionalne ili državne propise, pravila, zakone ili pravilnike; (d) da biste povredili ili oštetili naša prava intelektualnog vlasništva ili prava intelektualnog vlasništva drugih; (e) da biste uznemiravali, zloupotrebili, vređali, oštetili, oklevetali, uvredili, omalovažili, zastrašili ili vršili diskriminaciju po osnovi pola, polne orijentacije, verske pripadnosti, porekla, rase, starosti, nacionalnosti ili invaliditeta; (f) da biste preneli lažne podatke ili podatke koji dovode u zabludu; (g) da biste preneli podatke (upload) ili prenosili viruse ili maliciozne kodove koji će ili mogu biti korišćeni na način koji će uticati na funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo kojih povezanih web stranica, drugih web stranica ili Interneta; (h) da biste prikupljali ili pratili lične informacije drugih osoba; (i) da biste slali neželjenu elektronsku poštu kao spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, ili scrape; (j) za bilo koje opscene ili nemoralne svrhe; ili (k) da biste ometali ili zaobišli sigurnosne elemente Usluge ili bilo kojih povezanih web stranica, drugih web stranica ili Interneta. Mi zadžavamo pravo da okončamo Vašu upotrebu Usluge ili bilo kojih povezanih web stranica radi kršenja bilo kojih zabranjenih oblika upotrebe.
Ne koristite naše stranice ili Sadržaj ili Usluge da biste postavili dijagnozu ili odredili terapiju kod medicinskog slučaja. Ne koristite Doktor kad mi treba ili Sadržaj ili Usluge za potencijalan ili stvaran slučaj medicinske hitnosti.

Dozvoljena su samo informativna pitanja koja se postavljaju u edukativne svrhe.
Nije dozvoljeno postavljanje pitanja o ličnom zdravlju – nije Vam dozvoljeno da iznosite činjenice koje odaju utisak da su pitanja specifična za pojedinog pacijenta.
Pitanja mogu da opisuju opštu situaciju, primer, bolest ili simptome, ali pitanje ne sme da sadrži dovoljno činjenica, tako da je jasno da ne opisuje stvarnog, individualiziranog pacijenta.
Kod pristupanja našem Premium sadržaju i Uslugama, uključujući privatne razgovore s Medicinskim stručnjacima, trebalo bi da budete svesni sledećeg:
• Ne smeju se postavljati zahtevi za propisivanjem recepata, postavljanjem dijagnoza ili određivanjem terapije

12.    DEO – ODRICANJE OD JAMSTAVA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Mi ne jamčimo, ne dajemo obavezujuće izjave niti garantujemo da će Vaša upotreba naše usluge biti neprekinuta, pravovremena, sigurna ili bez grešaka.
Mi ne jamčimo da će rezultati koji se mogu dobiti sledom upotrebe usluge biti tačni ili pouzdani. Vi ste saglasni da Vam mi možemo povremeno ukidati usluge na neodređeno razdoblje ili otkazati uslugu u bilo koje doba, bez davanja prethodne obavesti o tome.
Vi ste izričito saglasni da Vaša upotreba ili nemogućnost upotrebe usluge pada isključivo na Vaš rizik. Usluga i svi proizvodi i usluge koje su Vam isporučene putem usluge su (izuzev ako mi izričito to izjavimo) pružene ‘u viđenom stanju’ i ‘prema dostupnosti’ za Vašu upotrebu, bez postojanja bilo kakvih izjava, jamstava ili uslova bilo koje vrste, bilo izričitih ili implicitnih, uključujući sva prećutna jamstva ili uslove o pogodnosti za prodaju, kvalitetu izrade, odgovaranje određenoj svrsi, trajnost, vlasnički naslov i nepostojanje povrede.
Ni u kojem slučaju, direktori, službenici, zaposleni, povezana društva, agenti, izvođači, stažisti, dobavljači, pružatelji usluga ili primatelji Smart Business Solutions d.o.o Sarajevo  neće odgovarati za bilo koju povredu, gubitak, potraživanje ili bilo koje direktne, indirektne, slučajne, kaznene (punitivne), posebne ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući, između ostalog, gubitak profita, gubitak prihoda, gubitak ušteđevine, gubitak podataka, troškove zamene, ili bilo kakve slične štete, nezavisno od toga proizlaze li iz ugovora, delikta (uključujući nepažnju), objektivne odgovornosti ili nastale na drugi način, a koja se javi zbog Vašeg upotrebe bilo koje usluge ili bilo kojih proizvoda koje ste stekli koristeći uslugu, kao i od bilo kojeg drugog potraživanja vezanog na bilo koji način za Vaše upotreba usluge ili bilo kojeg proizvoda, uključujući, između ostalog, bilo koje greške ili propuste u bilo kojem sadržaju ili bilo koji gubitak ili štetu bilo koje vrste koje su nastale kao rezultat upotrebe usluge ili bilo kojeg sadržaja (ili proizvoda) koji je objavljen, prenesen ili na drugi način učinjen dostupnim putem usluge, čak i ako ste obavešteni o mogućnosti navedenoga. Zato što neke države ili jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posledične ili slučajne štete, u takvim državama ili jurisdikcijama naša će odgovornost biti ograničena u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj pravom.

13.    DEO – NAKNADA ŠTETE
Saglasni ste i pristajete nadoknaditi štetu, ne smatrati odgovornim Smart Business Solutions d.o.o. Sarajevo i naše društvo osnivača, podružnice, povezana društva, partnere, službenike, direktore, agente, izvođače, sticatelje licence, pružatelje usluga, podizvođače, dobavljače, stažiste i zaposlene, u slučaju bilo kakvih potraživanja ili zahteva koji budu istaknuti, uključujući u to i razumne advokatske troškove, koje je izazvala treća strana zbog ili koji se jave kao rezultat Vaše povrede ovih Opštih uslova upotrebe Usluga ili dokumenata sadržanih u Uslovima u obliku pozivanja na iste, ili Vaše povrede bilo kojeg zakona ili prava treće strane.

14.    DEO – OBAVEŠTENJE O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
U skladu sa zakonom o zaštiti potrošača "Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015) obaveštavamo potrošače/korisnike usluge Doktor kad mi treba da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom. Prigovor možete predati elektronski e-mailom na [email protected] ili poštom na adresu Branilaca Šipa do 12, 71000 Sarajevo. Na prigovore ćemo odgovoriti unutar 10 radnih dana. U slučaju potrebe za sudom nadležan je Opštinski sud u Sarajevu.

15.    DEO – RASKID
Obaveze i odgovornosti ugovornih strana koje su nastale pre datuma prestanka važenja nastavljaju da važe i nakon prestanka važenja ovog ugovora radi svih mogućih svrha. Ovi Opšti uslovi upotrebe Usluga su na snazi osim ako i sve dok ih ne raskinete bilo Vi ili ih raskinemo mi. Vi možete raskinuti ove Opšte uslove upotrebe Usluga u bilo koje doba šaljući nam obaveštenje da više ne želite da koristite naše Usluge ili samim prestankom upotrebe naših web stranica.
Ako prema našoj oceni Vi ne uspete, ili mi sumnjamo da niste uspeli, poštovati bilo koju odredbu ili stavku iz ovih Opštih uslova upotrebe Usluga, mi takođe možemo da raskinemo ovaj ugovor u bilo koje doba bez prethodne obaveštenja.  

16.    DEO – CELOVITI UGOVOR
Ovi Opšti uslovi pružanja Usluga i bilo koja poslovna politika ili operativna pravila koja mi postavimo na ovim web stranicama ili vezano za Usluge, predstavlja celokupan ugovor i sporazum između Vas i nas, te su važeći za Vašu upotrebu naše Usluge, imaju prednost primene pred bilo kojim prethodnim ili sada postojećim ugovorima, bilo kojim oblicima komunikacije i predlozima, bilo pisanim bilo usmenim, koji se odvijaju između Vas i nas. Bilo koje nejasnoće u tumačenju ovih Opštih uslova upotrebe Usluga i bilo kojih poslovnih politika ili operativnih pravila koje smo mi objavili na ovim web stranicama ili vezano za Usluge, predstavlja celovit ugovor i dogovor između Vas i nas i isti je merodavan za Vašu upotrebu Usluga, ima prednost primene pred bilo kojim ranijim ili sada postojećim ugovorima, oblicima komunikacije i predlozima, bilo usmenim ili pisanim, nastalih između Vas i nas (uključujući, između ostalog, bilo koje ranije verzije ovih Opštih uslova upotrebe Usluga). Bilo koje nejasnoće kod tumačenja ovih Opštih uslova upotrebe Usluga neće se tumačiti na štetu ugovorne strane koja ih je sastavila.
17.    DEO – PROMENE OPŠTIH USLOVA PRUŽANJA USLUGA
Uvek možete da pogledate poslednju verziju Opštih uslova pružanja Usluga u bilo koje doba na ovim web stranicama. Mi zadržavamo pravo da ažuriramo, izmijenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Opštih uslova pružanja Usluga objavljujući ažuriranja i promene na našim web stranicama. Vaša je odgovornost da povremeno proverite na našim web stranicama ima li kakvih promena. Vaša neprekinuta upotreba naših web stranica ili pristupanje istima ili traženje Usluga nakon objave bilo kakvih promena ovih Opštih uslova pružanja usluga predstavlja Vaš prihvatanje tih promena.

18.    DEO – KONTAKT INFORMACIJE
Pitanja koja imate o Opštim uslovima pružanja Usluga možete nam poslati na adresu: 

Ažurirano: 30.04.2021.

Doktor Kad Mi Treba Srbija

Preuzmite naše aplikacije

Za bolje iskustvo, preuzmite naše aplikacije.

Za bržu i lakšu upotrebu naše platforme, preuzmite aplikacije.